Greko: Progres modest në luftën anti-korrupsion në RMV

NGA 19 REKOMANDIMET, 9 JANË IMPLEMENTUAR, 9 PJESËRISHT DHE NJË NUK ËSHTË IMPLEMENTUAR

Grupi i vendeve kundër korrupsionit të Këshillit të Evropës – GREKO, ka konkluduar se RMV-ja ka realizuar një progress të caktuar në zbatimin e rekomandimeve në Raportin e rrethit të katërt të evaluimit duke inkurajuar vendin të vazhdojë me aktivitetet e nisura.

Progres modest është shënuar në parandalimin e korrupsionit tek deputetët, gjykatësit dhe prokurorët – vlerëson Grupi I vendeve kundër Korrupsionit të Këshillit të Evropës – GREKO, në Raportin e dytë për harmonizimin që është publikuar sot në Strazburg ku vlerësohen masat që janë ndërmarrë nga autoritetet e RMV-së, raporton Klan M.

“Nga gjithsejt 19-të rekomandimet, nëntë janë implementuar tërësisht, nëntë pjesërisht dhe një rekomandim nuk është implementuar” – njoftojnë nga Ministria e Drejtësisë.

Lidhur me gjyqësorin, GREKO ka vërejtur zgjerimin e vëllimit të sanksioneve që zbatohen ndaj gjykatësve, duke u thirrur në Nenit 78 paragrafi 2 të Ligjit për Gjykatat.

Sa i përket Prokurorëve, GREKO ka përshëndetur miratimin e kodit të ri etik që përshinë një gamë gjithëpërfshirëse të rregullave që ndërlidhen me integritetin.

Lidhur me systemin e paraqitjes së situatës pronësore, është konstatuar se të dhënat e prezantuara statistikore tregojnë implementim më efikas në praktikë të këtij sistemi. Numri I kontrolleve administrative të kryera nga Antikorrupsioni është rritur dhe se kanë rezultuar me identifikimin e shkeljeve ndaj bazave procedurale. /KlanMacedonia/

https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a711cd

Lexo gjithashtu
Total
0
Share